Osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

FOKUS České Budějovice, z. ú. zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracováváme osobní údaje pouze k účelům, které jsou jasně stanovené a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto účelů.

Organizace je správcem osobních údajů v souvislosti

  • s poskytováním sociálních a zdravotních služeb
  • s individuálním dárcovstvím
  • s personálním zajištěním organizace
  • s dodavatelsko-odběratelskými vztahy

Organizace při zpracování osobních údajů dodržuje tyto zásady:

Osobní údaje zpracováváme na základě některé ze zákonných povinností, případně v oprávněném zájmu správce.

O zpracování osobních dat dotčené osoby informujeme, pokud to vyžaduje zákonná úprava, žádáme o souhlas se zpracováním.

Osobní údaje používáme zásadně za účelem, pro který jsme je získali.

Zpracováváme pouze údaje, které potřebujeme k naplnění účelu.

Osobní údaje pravidelně aktualizujeme, aby byly přesné.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou s ohledem na účel zpracování.

Máme nastavené takové procesy, aby byly osobní údaje zabezpečené před neoprávněným či protiprávním zneužitím. Každé zjištěné ohrožení bezpečnosti osobních údajů pracovník organizace neprodleně projedná s ředitelkou, která do 72 hodin od zjištění nahlásí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete kontaktovat na: z.kuvikova@fokus-cb.cz. Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Poskytnutí osobních údajů žadateli vyřizujeme do 30 dní od podání žádosti.

Přílohy:

Informace o zpracování OÚ – zájemci, klienti

Informace o zpracování OÚ – individuální dárci

Informace o zpracování OÚ – zaměstnanci