Pro zájemce

Vstup uživatele do služby

V průběhu prvního kontaktu, případně během dalších setkání se zájemcem o službu zjišťujeme, zda zájemce spadá do stanovené cílové skupiny, s jakými přichází potřebami, zda může konkrétní služba na tyto potřeby reagovat nebo zda může zájemce využít jinou službu, kterou poskytujeme.  V případě, že zájemce službu nevyužije, či služba nemá dostatečnou kapacitu, poskytneme mu přiměřenou míru podpory pro využití sociální služby jiného poskytovatele, běžných veřejných služeb, vč. služeb státní správy či samosprávy.

Každý zájemce o službu je informován o nabídce a možnostech služby. Je rovněž seznámen s pravidly a podmínkami poskytování služby.

V první fázi jednání se zájemcem o službu mapuje pracovník možnosti, cíle, potřeby a přání klienta. Společně s ním zjišťuje, zda aktivity sociální služby, mohou reagovat na jeho přání a potřeby tak, aby se dařilo naplňovat cíle spolupráce a řešit tak nepříznivou sociální situaci.

Při mapování pracovník vychází zejména z informací, které dostane od klienta v průběhu strukturovaných rozhovorů. Pokud klient souhlasí, může pracovník získat informace i z jiných relevantních zdrojů (doporučení od sociálního pracovníka obce, jiné sociální služby, psychiatra apod.). V případě klientova zájmu o službu, je domluveno, jak bude spolupráce probíhat, jakou formou, s jakou intenzitou apod.

Při přijetí klienta do služby se uzavírá písemná/ústní (viz. níže) smlouva o poskytnutí služby, kde je formulována oblast spolupráce a cíl, kterého má být v daném čase dosaženo ve spolupráci s pracovníky služby.

BYDLENÍ K-PAX – písemná smlouva na dobu určitou s možností prodloužení

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA – písemná smlouva na dobu neurčitou

KOMUNITNÍ TÝM – ústní/písemná smlouva dle přání zájemce, zpravidla na dobu neurčitou, pokud se nejedná o řešení jednorázové nepříznivé sociální situace