Sociálně terapeutická dílna

POSLÁNÍ SLUŽBY

Podporujeme lidi s duševním onemocněním z Českých Budějovic a z okolí při nácviku, posilování a rozvoji pracovních a sociálních dovedností a návyků.

CÍLE SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

Zaměřené na klienty

 • obnovit, rozvinout, posílit sociální a pracovní dovednosti a návyky (počet klientů, kteří získají práci či pracovní rehabilitaci)
 • usnadnit adaptaci klientů služby na nároky spojené se zaměstnáním
 • umožnit klientům strukturovat a naplnit den smysluplnou činností
 • umožnit klientům navazování mezilidských kontaktů

Zaměřené na službu

 • Aktivně vyjednávat s obcemi, ve kterých mají klienti služby trvalé bydliště, resp. kde žijí či pracují, o spolufinancování sociální služby.

Zaměřené na společnost

 • Aktivně se zapojit do reformy péče o osoby s duševním onemocněním (aktivní účast na konferencích a pracovních setkáních).
 • Ovlivňovat postoje veřejnosti vůči osobám s duševním onemocněním prostřednictvím akcí pro veřejnost (Týdny pro duševní zdraví).

CÍLOVÁ SKUPINA OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Služby jsou určeny lidem s duševním onemocněním (především schizofrenie a afektivní poruchy) starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci.

OKOLNOSTI NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY / ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE

 • Zájemce je mladší 18 let
 • Zájemce je osobou s organickou duševní poruchou
 • Zájemce je osobou s mentálním postižením
 • Zájemce je osobou pouze závislou na návykových látkách
 • Zájemce nesouhlasí s dodržováním pravidel uvedených ve smlouvě

Přístup do zařízení pro osoby s omezenou hybností, které patří do cílové skupiny, je limitován bariérovostí budovy.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 

ZÁSADY

 • Bezpečí, přijetí a porozumění
  • Jednat otevřeně, čitelně a srozumitelně. Rozumět klientově nemoci a chápat její projevy.
 • Diskrétnost a důvěra
  • Dodržovat sliby dané klientovi, sjednané dohody a citlivě nakládat s důvěrnými informacemi získanými od klienta.
 • Partnerský přístup
  • Neprosazovat svoje představy nad zájmy klienta, respektovat klienta jako experta na svůj život.
 • Respektování jedinečnosti a důstojnosti klienta
  • Respektovat klienta jako člověka a totéž očekávat od něj, přijímat klienta takového jaký je, uvědomovat si jeho silné i slabé stránky, možnosti a omezení.
 • Individuální a profesionální přístup
  • Reagovat kreativně a flexibilně na potřeby klienta, znát hranice své i hranice služby.
  • Poskytovat službu takovým způsobem, aby to nevedlo u klienta k závislosti na službě
 • Respekt k zájmům klienta
  • Jednat v zájmu klienta, a domlouvat se s ním na formě a postupu spolupráce.
 • Dobrovolnost
  • Klient využívá službu dobrovolně, na základě vlastního rozhodnutí.

Služba je bezplatná.

Služba je poskytovaná na základě smlouvy uzavřené v písemné formě.

PROVOZNÍ DOBA

České Budějovice

Pondělí 8:00 – 16:00
Úterý 8:00 – 16:00
Středa 8:00 – 16:00
Čtvrtek 8:00 – 16:00
Pátek 8:00 – 15:00

Český Krumlov

Úterý 7:30 – 12:00
Středa 7:30 – 12:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00

PDF

Od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2018 realizujeme sociální službu sociálně terapeutické dílny v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově v rámci Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV“. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OPZ a ze SR ČR. Služba sociálně terapeutické dílny je kofinancována Městem Trhové Sviny a Městem Český Krumlov.